VOORWAARDEN

Bij het boeken van een shoot of workshop ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Yara Verstappen Fotografie, zoals hieronder opgenomen.

Gegevens fotograaf
Website: www.yaraverstappenfotografie.nl
Telefoon: +316 57 15 40 82
KvK: 66608015

BTW:  NL002323181B85

1. Toepassing
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Yara Verstappen Fotografie  (hierna: de fotograaf), en degene die gebruik maakt van de diensten van de fotograaf (hierna: de klant), tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.
1.2 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Offertes
2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
2.2 Genoemde prijzen in offertes aan particuliere klanten zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.
2.3 Genoemde prijzen in offertes aan professionele klanten zijn exclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.
2.4 Wanneer de klant aangeeft definitief van een offerte gebruik wenst te maken, wordt de offerte een overeenkomst. De betreffende datum en afgesproken uren worden daarmee definitief.
2.5 De offerte blijft 30 dagen geldig.
3. Reiskosten
3.1 De fotograaf rekent een vast bedrag aan reisvergoeding per kilometer die in verband met de overeengekomen opdracht afgelegd dient te worden.
4. Betaling & Betalingstermijn
4.1  De foto's worden zo snel mogelijk verzonden nadat de betaling is ontvangen bij de fotograaf.
Betaling dient binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden op de overeengekomen wijze, tenzij anders overeengekomen. 
5. Inschrijving workshop
5.1 Deelname aan een workshop is definitief wanneer de betaling binnen is. 
6. Vergoeding
6.1 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de klant te worden vergoed.
7. Verzending fotobestanden
7.1 Bij een fotoshoot worden de bewerkte foto’s in hoge kwaliteit binnen 3 weken geleverd, tenzij anders overeengekomen.
7.2 Bij een bruiloftreportage worden de bewerkte foto’s in hoge kwaliteit, in afwijking van bovenstaande bepaling, binnen 3 maanden geleverd, tenzij anders overeengekomen.
8. Locatie shoot
8.1 De locatie wordt in onderling overleg overeengekomen. 
8.2 Indien gekozen is voor een buitenlocatie, wordt hiermee de shoot weersafhankelijk. Indien noodzakelijk, kan in onderling overleg gezocht worden naar een binnenlocatie. Ook kan in onderling overleg afgesproken worden dat de shoot op een andere datum zal plaatsvinden. Er kunnen extra kosten aan een binnenlocatie vastzitten.
9. Annuleringskosten shoot
9.1 Annulering van een fotoshoot dient maximaal 72 uur voor de geplande opdracht gedaan te worden.
9.2 In geval van annulering van een fotoshoot binnen 72 uur voor de geplande opdracht, heeft de fotograaf in verband met het vrijhouden  van de afgesproken datum recht op 50% van de overeengekomen vergoeding.
9.3 In geval van annulering van een bruiloftshoot geldt, in afwijking van bovenstaande bepaling, de volgende annuleringsregeling:
Bij annulering binnen 3 maanden tot de bruiloft heeft de fotograaf recht op 50% van de overeengekomen vergoeding;
Bij annulering binnen 1 maand tot de bruiloft heeft de fotograaf recht op 60% van de overeengekomen vergoeding;
Bij annulering binnen 15 dagen tot de bruiloft heeft de fotograaf recht op 75% van de overeengekomen vergoeding.
10. Annuleringskosten workshop
10.1 Annulering van deelname aan een workshop dient maximaal 7 dagen voor de workshop plaats te vinden. 
10.2 In geval van annulering van deelname aan een workshop binnen 7 dagen voor de workshop, heeft de fotograaf in verband met het vrijhouden van een plek recht op 50% van het deelnamebedrag. 
11. Afgelasten workshop
11.1 De fotograaf behoudt zich het recht om een workshop af te gelasten. In dat geval ontvangt de klant het betaalde bedrag volledig terug.

12. Cadeaubonnen

12.1 Cadeaubonnen zijn tot 24 maanden na aankoop geldig.
12.2 
Op Cadeaubonnen is het herroepingsrecht niet van toepassing. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden.


13. Gebruik fotobestanden door de fotograaf
13.1 Foto’s mogen door de fotograaf gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten (bijvoorbeeld gebruik voor het portfolio op de website en gebruik op social media), tenzij anders overeengekomen. 
14. Auteursrecht werk
14.1 Het auteursrecht op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde foto’s berust bij de fotograaf.
14.2 Het gebruik van een werk van de fotograaf op een manier die niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op dit auteursrecht. 
15. Eigendom werk
15.1 De fotograaf blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de foto’s te verkopen en/of gebruiken voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.
16. Fotoproducten
16.1 Fotoproducten worden na ontvangst van de betaling bij de leverancier besteld.
16.2 Levertijd van de producten verschilt per product. Bij bestelling kan hieromtrent een indicatie gegeven worden, maar de fotograaf kan geen zekerheid geven.
16.3 Indien de klant zelf producten bestelt van de door fotograaf aangeleverde bestanden is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.
17. Bewaren bestanden
17.1 De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de door de fotograaf aangeleverde bestanden. Bestanden worden maximaal 12 maanden door de fotograaf bewaard, maar mocht hier onverhoopt iets mee gebeuren is de fotograaf niet aansprakelijk.
18. Overmacht
18.1 In alle gevallen van schade door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte van de fotograaf) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot terugbetaling van het bedrag dat de klant reeds aan de fotograaf betaald heeft.
19. Aansprakelijkheid
19.1 De fotograaf is niet aansprakelijkheid voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit het gebruik en de openbaarmaking van het fotografische werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf. 
19.2 De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf.
19.3 De aansprakelijkheid van de fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde bedragen.
---------------------------------------

privacy verklaring

Yara Verstappen Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Yara Verstappen Fotografie
KvK: 66608015
www.yaraverstappenfotografie.nl
Telefoonnummer: +316 57 15 40 82
E-mail: info@yaraverstappenfotografie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Yara Verstappen Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Daarnaast worden fotobestanden verwerkt die in opdracht van jou gemaakt worden. 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Bankrekeningnummer;
- Fotobestanden die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Yara Verstappen Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het af te kunnen handelen van jouw betaling;
- Contact met je op te kunnen nemen;
- Het effectief uit te kunnen oefenen van onze diensten;
- Om goederen en diensten bij je af te kunnen leveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Yara Verstappen Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
- Contactgegevens worden verwijderd zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze diensen;
- Fotobestanden worden maximaal 12 maanden bewaard. Dit in verband met nabestellingen van fotoproducten en/of verzoeken om afgifte van fotobestanden. Indien je toestemming geeft voor het delen van de fotobestanden op onze website www.yaraverstappenfotografie.nl en/of social media, worden de foto’s bewaard totdat je verzoekt deze te verwijderen of tot ons bedrijf beëindigt.
Delen van persoonsgegevens met derden
Yara Verstappen Fotografie verkoopt jouw gegevens en fotobestanden niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Yara Verstappen Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Yara Verstappen Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yara Verstappen Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yaraversappenfotografie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen één maand, op jouw verzoek . Yara Verstappen Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Yara Verstappen Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mijn contactformulier of via info@yaraversappenfotografie.nl
Back to Top